Tractament terciari

El procés de regeneració de l’aigua o tractament terciari és un tractament addicional que s’aplica a l’aigua depurada per tal que aquesta aigua assoleixi les característiques analítiques específiques segons el seu ús. En el del RD 1620/2007 s’estableixen els diferents tipus d’ús, els límits dels diferents paràmetres tant a nivell fisicoquímic com microbiològic i el seguiment analític que cal fer.

Aquest fet implica que existeix una gran variabilitat en els equipaments i tecnologies que formen els tractaments terciaris, ja que es troben dissenyats per assolir la qualitat més restrictiva en el cas que subministri aigua regenerada per a diferents usos.

Habitualment, el tractament terciari comença amb tractaments fisicoquímics amb l’objectiu d’eliminar els sòlids que transporta. Un d’aquests tractaments és la decantació lamel·lar, a continuació l’aigua passa per una fase de filtració on es retenen els sòlids que per la seva mida no s’han eliminat anteriorment. Finalment, l’aigua es desinfecta abans de ser enviada al punt de subministrament.

Els processos de desinfecció més habituals són la dosificació d’hipoclorit sòdic i la llum ultraviolada. Habitualment els terciaris combinen aquests dos tractaments de desinfecció, l’addició d’un fort oxidant com és l’hipoclorit sòdic junt amb la irradiació de llum UV que malmet les cadenes de ADN dels bacteris.