EDAR Roses

Dades sobre l'EDAR Roses
Municipis assistits Roses
Població prevista 100.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1.974, ampliació capacitat i remodelació 1.999
Cabal disseny 25.000 m3 / dia
Cabal tractat 2.899.869 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Agricultura

Localització

Aigua depurada