EDAR Palau-saverdera

Dades sobre l'EDAR Palau-saverdera
Municipis assistits Palau-saverdera
Població prevista 5.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1995
Cabal disseny 1.250 m3 / dia
Cabal tractat 232.820 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic
Destí efluent Rec de les Torroelles
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada