EDAR Lloret de Mar

Dades sobre l'EDAR Lloret de Mar
Municipis assistits Lloret de Mar
Població prevista 104.200 habitants equivalents
Any posada en marxa 1992
Cabal disseny 25.000 m3 / dia
Cabal tractat 4.041.350 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Emissari submarí al mar Mediterrani
Destí fangs Agricultura

Localització

Aigua depurada