EDAR Llançà

Dades sobre l'EDAR Llançà
Municipis assistits Llançà
Població prevista 38.500 habitants equivalents
Any posada en marxa 2003
Cabal disseny 5.200 m3 / dia
Cabal tractat 875.685 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Compostatge
Pertany a l'oficina tècnica de Roses.

Localització

Aigua depurada