EDAR L'Escala

Dades sobre l'EDAR L'Escala
Municipis assistits L’Escala, Albons, Bellcaire d’Empordà, Sant Pere Pescador i L’Armentera
Població prevista 105.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 2005
Cabal disseny 21.000 m3 / dia
Cabal tractat 2.006.408 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen i tractament terciari
Destí efluent Emissari submarí
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada