EDAR Colera

Dades sobre l'EDAR Colera
Municipis assistits Colera
Població prevista 7.400 habitants equivalents
Any posada en marxa 1974, remodelació instal·lacions 1997
Cabal disseny 1.300 m3 / dia
Cabal tractat 86.418 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada