EDAR Castelló d'Empúries

Dades sobre l'EDAR Castelló d’Empúries
Municipis assistits Castelló d’Empúries
Població prevista 70.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1995, incorporació deshidratació 2001, pretractament 2002 i ampliació capacitat tractament 2007
Cabal disseny 16.000 m3 / dia
Cabal tractat 1.538.180 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de Nitrogen (línia nova) i Fòsfor i tractament terciari per llacunatge
Destí efluent Parc Aiguamolls de l’Empordà, Riu Muga
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada