EDAR Cadaqués

Dades sobre l'EDAR Cadaqués
Municipis assistits Cadaqués
Població prevista 20.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1.974, remodelació instal·lacions 1.999 i 2.008
Cabal disseny 4.000 m3 / dia
Cabal tractat 521.022 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada