EDAR Begur

Dades sobre l'EDAR Begur
Municipis assistits Begur
Població prevista 7.300 habitants equivalents
Any posada en marxa 1974
Cabal disseny 2.190 m3 / dia
Cabal tractat 181.433 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de nitrogen
Destí efluent Infiltració terreny
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada