Acompliment ambiental

La principal activitat d’Aigües de la Costa Brava, el sanejament de les aigües residuals urbanes, és un procés fonamental per garantir la qualitat de l’aigua i per tant, la salut i la preservació del medi.

És una activitat essencial per garantir que l’aigua que ja hem utilitzat per al consum humà retorni al seu medi natural en condicions òptimes.

L’optimització de la gestió dels fangs i l’aprofitament del biogàs generat són altres activitats que es duen a terme i que actuen en la preservació del medi ambient.

Raigs d'aigua transparent al decantador

L’any 2018, Aigües de la Costa Brava va depurar 30.673.540 m3 d’aigua residual. El 15 % del volum anual de l’aigua depurada ha estat tractat a les instal·lacions de tractament terciari i posteriorment subministrat als diferents usuaris com a aigua regenerada. Aquest volum que es produeix en funció de la demanda dels usuaris, ha estat de 4.516.954 m3.

Els principals usos de l’aigua regenerada han estat els següents: 47,3% ús de reg agrícola, 22,8 % ús ambiental (aportació a rius i rieres), 26 % ús recreatiu (camps de golf i pitch&putt ), 3,7 % ús urbà (reg de jardins municipals) i 0,2 % ús intern a les EDARs.

Un altre aspecte important en la preservació del medi ambient és la gestió que fa Aigües de la Costa Brava dels fangs produïts.

A la planta de compostatge de Blanes s’ha compostat el 37% dels fangs produïts, generant un producte fertilitzant que ha estat utilitzat per empreses de jardineria de la zona.

Aigües de la Costa Brava gestiona una planta de cogeneració instal·lada a l’EDAR de Blanes. Amb el biogàs produït al digestor anaerobi d’aquesta EDAR, l’any 2018 s’han generat 109.250 kWh. Aquesta energia ha estat consumida a la mateixa instal·lació reduint el consum energètic de xarxa. L’any 2019 aquesta producció es veurà incrementada notablement donat que al juliol d’aquest any s’ha posat en servei una nova planta de cogeneració a l’EDAR de Lloret de Mar.

Els objectius de millora continua d'Aigües de la Costa Brava de l’any 2019 estan relacionats amb la millora de la eficiència energètica, la millora de la biodiversitat a les instal·lacions, la reducció de la producció de CO2 , amb la renovació de la flota de vehicles i la optimització dels processos de depuració.